Во 1915 година, Андон Димитров Филатахчев е назначен за помошник-началник на граѓанскиот оддел во бугарското Министерство за правда.

На 16 октомври 1916 година, основачот на ВМРО испраќa писмо до министерот за правда, Христо Попов (македонски бугарин од село Стојаково, Гевгелија), барајќи од него да биде назначен за апелативен судија.

„Господин Министре,
Безспорни сѫ заслугитѣ къмъ отечеството на Македонския интелигентенъ българинъ: учитель, свещеникъ, адвокатъ, сѫдия, медикъ и пр. Както почитаемото Министерство на Правосѫдието, така и Св. Синодъ, пъкъ и другитѣ Министерства много справедливо сѫ оцѣнили тия заслуги на Македонския българинъ и своеврѣменно сѫ уредили положението на споменатитѣ учители, свещеници, адвокати и медици. Остава още неуредено положението на бившитѣ сѫдия – българи въ Турция. Прѣдъ видъ обширната територия, на която днесъ се радва обединеното отечество отъ една страна, и прѣдъ видъ нуждата отъ сѫдии, които добрѣ познаватъ, както българското така и турското законодателство отъ друга- азъ мисля, че е належаще вече врѣме, когато почитаемото Министерство на Правосѫдието може да се позанимае съ въпроса и уреди положението и на сѫдиитѣ българи въ бивша турска Македония…
Слѣдъ като свършихъ въ Белгия, намѣсто да замина за свободна България и тукъ да уреждамъ положението си, както това сѫ направили мнозина отъ моитѣ другари, азъ прѣдпочетохъ да се завърна пакъ въ Македония – въ началото като адвокатъ, а послѣ, по желанието на Екзархията, като директоръ въ разни бѫлгарски училища тамъ и послѣднитѣ години, пакъ съ одобрѣнието на Екзархията, като сѫдия въ апелативенъ сѫдъ – кѫдѣто достойно изпълнихъ своя длъгъ, както спрѣмо своитѣ сънародници, така и спрѣмо общата кауза на България…“

Извор: Скенирано од оригинален примерок

Автор: Андон Димитров Филатахчев (1867-1933) е истакнат бугарски револуционер, правник и просветен деец; еден од основачите на Внатрешната македоно-одринска револуционерна организација (ВМОРО).

За да го прочитате писмото во оригинал кликнете тука.

loading...
Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO